Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

SP2016-motiv

Statut festivalu

 

I. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

 

Loutkové (a alternativní) divadlo je nezastupitelnou součástí české divadelní kultury, jejíž spektrum významně rozšiřuje a obohacuje. V zájmu dalšího rozvoje tohoto svébytného divadelního druhu a v návaznosti na inspirativní tradice plzeňského loutkářství, reprezentované především jménem Josefa SKUPY

 

vyhlašuje

 

Město Plzeň

Plzeňský kraj

Sdružení profesionálních loutkářů

Divadlo ALFA Plzeň

 

každý sudý rok

 

FESTIVAL ČESKÉHO PROFESIONÁLNÍHO LOUTKOVÉHO A ALTERNATIVNÍHO DIVADLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ - SKUPOVA PLZEŇ,

 

výběrovou soutěžní přehlídku tvorby profesionálních loutkářů a alternativních divadelníků z Čech, Moravy a Slezska, jež by umožňovala pravidelnou tvůrčí konfrontaci v oboru a byla by zároveň ucelenou prezentací výše zmíněných divadelních druhů pro zvané zahraniční hosty, s cílem poodpořit jejich export do zahraničí. Národní výběr je doplněn vzorkem mimořádných zahraničních představení (se zvláštním zřetelem k zemím V 4) sloužícím jako inspirace českým tvůrcům i jako obohacení kulturního života města a i regionu. Festival rovněž představuje mimořádnou příležitost k profesionálnímu startu studentům a čerstvým absolventům divadelních škol a vytváří prostor jak pro vzájemné setkání širokého spektra divadelních tvůrců, tak i pro setkání divadelníků s dětmi, mládeží a plzeňskou i regionální veřejností. Pravidelnou součástí je i doplňkový program (scénografické výstavy, koncerty, projekce, odborná symposia, workshopy apod.)

 

II. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY

 

Nejpozději šest měsíců před zahájením přehlídky bude ustaven Přípravný výbor, jehož sestavením je pověřen ředitel Divadla ALFA v Plzni, po předchozí dohodě s Magistrátem města Plzně. Výkonný sekretariát festivalu tvoří ředitel Divadla ALFA a jím pověření pracovníci divadla.

 

III. POVINNOSTI A KOMPETENCE PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU

 

a/ jmenování výběrové komise pro program festivalu

b/ koordinace zdrojů finančního zabezpečení festivalu poskytnutého vyhlašovateli,

případně dalšími získanými sponzory

c/ sestavení programu přehlídky a jeho časového a místního harmonogramu

d/ propagace - plakáty, informační brožura, vstupenky, tašky, výzdoba, styk se

sdělovacími prostředky

e/ zajištění provozních prostor

f/ jmenování tří až pětičlenné poroty pro udělení individuálních cen

g/ ubytování účastníků

h/ průběžné informování divadel i veřejnosti o postupu příprav festivalu

ch/ pozvání zahraničních či amatérských souborů

i/ zajištění doprovodného programu /výstavy, projekce, dílny apod./

 

 

 

IV. ÚČAST NA PŘEHLÍDCE

 

a/ nabídku k účasti (na příslušném formuláři) může podat kterýkoli profesionální divadelník, skupina či divadlo z ČR /fyzická i právnická osoba, jejichž zaměření odpovídá statutu/ do 15.2. roku konání přehlídky. Nabídnout může libovolný počet inscenací, zacílených na publikum jakéhokoli věku /s výjimkou inscenací pro děti předškolního věku/, s tím, že prioritou jsou inscenace pro mládež a dospělé. S nabídkou zašle záznam představení na DVD. Stáří inscenace /datum premiéry/ je nepodstatné. Jedinou podmínkou je, že inscenace dosud nebyla na Skupově Plzni prezentována.

Kontaktní adresa:
Sekretariát Skupovy Plzn
ě
Divadlo ALFA
Rokycanská 7
312 00 Plze
ň
tel.: 377 188 211

 

tel. + fax: 377 266 736
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http:// www.divadloalfa.cz

 

b/ sekretariát festivalu je povinen do 15.4. roku konání přehlídky oznámit, zda inscenace byla vybrána.

c/ vybraní účastníci se zavazují respektovat statut Skupovy Plzně.

 

V. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLÍDKY

a/ přehlídka je finančně zajištěna z účelových prostředků pořadatelů, získaných na základě předkládaného projektu přehlídky, jež se koná pod patronací Města Plzně a Plzeňského kraje.

b/ Pořadatelé hradí na základě rozpočtu:

propagaci přehlídky

nájmy prostor pro akce v rámci přehlídky

porotné a ubytování členů poroty

květinová výzdoba

vstupenky pro hosty a účinkující na akce v rámci přehlídky

dopravné na zvláštní akce plánované v rámci přehlídky

pobyt dvou zástupců SPL z přihlášených soutěžních divadel a čestných hostů po celou

dobu přehlídky, a to: ubytování /skutečné náklady/

ubytování všem profesionálním účinkujícím z ČR, a to na noc předcházející vystoupení

a na noc produkce.

c/ účinkujícím sólistům, souborům a divadlům náleží honorář za představení .

d/ účinkujícím budou hrazeny náklady na dopravu

e/ SPL je dáno na vůli uhradit pobyt dalších účastníků přehlídky. O účasti a úhradě

nákladů zahraničních účastníků rozhodne SPL v dohodě s přípravným výborem přehlídky.

 

 

 

VI. UDĚLENÍ INDIVIDUÁLNÍCH CEN FESTIVALU.

 

Individuální ceny festivalu (spojené s finanční odměnou) tvůrcům kterékoli složky inscenace uděluje na návrh poroty Město Plzeň. Zahraničním či amatérským účastníkům může porota udělit Čestné uznání.

 

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

Potřebné změny v ustanoveních Statutu může v budoucnosti navrhnout

Přípravný výbor kteréhokoliv ročníku festivalu.

 

Schváleno Sdružením profesionálních loutkářů

.
SKUPOVA PLZEŇ 2017 | Copyright © 2017 DIVADLO ALFA